Cymraeg


Pirate.ie – archiving the Irish pirate radio boom from 1978-1988
Sgwrs yn Saesneg gan Dr John Walsh
Nos Wener, 19eg Tachwedd 2021, 7:00 YH
Ar waethaf bodolaeth sin radio peirat fawr yn Iwerddon cyn y 1990au, mae’r ffenomen yn dal heb ei hastudio lawer o’i chymharu â gwledydd eraill sydd â thraddodiad o ddarlledu heb drwydded, fel y DU a’r Iseldiroedd. Er mwyn gwneud ymchwil o’r fath, mae angen gwaith pellach ar ail-lunio cofnod hanesyddol sector nad oedd yn naturiol yn archifo ei raglennu yn systematig. Mae Pirate.ie yn archif ar-lein agored o recordiadau hanesyddol o’r ddegawd 1978-1988, pan gyrhaeddodd radio peirat ei uchafbwynt oherwydd bylchau cyfreithiol ac anallu’r dosbarth gwleidyddol i reoleiddio’r sector. Roedd llawer o orsafoedd mawr yn anelu at wrandawyr Prydeinig neu yn gosod trosglwyddyddion ar hyd y ffin â Gogledd Iwerddon, gan roi dimensiwn trawsgenedlaethol i radio peirat Gwyddelig. Yn y cyflwyniad hwn, bydd John Walsh, cyd-sylfaenydd Pirate.ie, yn egluro datblygiad archif recordiadau radio peirat Gwyddelig ac yn honni bod gan y sector oblygiadau pellgyrhaeddol i ddiwylliant, cymdeithas, economeg a gwleidyddiaeth.

Mae Dr John Walsh yn Ddirprwy-Ddeon ar Gydraddoldeb, Cynhwysiant ac Amrywiaeth yng Ngholeg y Celfyddydau, Gwyddorau Cymdeithasol ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Cenedlaethol Iwerddon, Galway. Mae hefyd yn Uwch-ddarlithydd yng Ngwyddeleg yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau. Un o’i arbenigeddau yw astudiaethau cyfryngau ac archifau.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


Plaspren – y Plasty Coll
Sgwrs yn Gymraeg gan Eira Jones – gyda chyfieithiad opsiynol
Nos Wener, 10fed Rhagfyr 2021, 7:00 YH
Beth oedd Gwylfa Hiraethog, y tŷ crand ar y mynydd uwchben Llyn Brenig? Magwyd Eira Jones yno pan oedd hi’n fach, rhwng pedair ac wyth oed, ac mae’n mynd i adrodd hanes rhyfeddol ei chartref.

Adeiladwyd y “plas pren” cyntaf yn 1898, wedyn datblygwyd plasty moethus ar y safle. Ond erbyn 1955 roedd yn dadfeilio. Erbyn heddiw does ond pentwr o gerrig ar ôl. Mae hanes cyfoethog i’r plas a adeiladwyd fel cartref haf i’r Arglwydd Devonport, er mwyn saethu grugieir ar y mynydd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru


Climate Change And How To Fix It
Sgwrs yn Saesneg gan David Sprake
Nos Wener, 21ain Ionawr 2022, 7:00 YH
Bydd y sgwrs yma yn amlinellu’r wyddoniaeth sy tu ôl i’r newid yn yr hinsawdd a rhai o’r dulliau y gellir yn ymarferol eu defnyddio i’w drwsio. Bydd yn ymchwilio i orddibyniaeth y ddynoliaeth ar egni tanwydd ffosil a sut mae hynny wedi achosi newidiadau yn yr atmosffer, a hynny yn ei dro yn achosi i’r hinsawdd newid ar raddfa byd-eang.

Bydd ail hanner y ddarlith yn edrych ar ffynonellau amgen o danwydd ac yn ystyried a allan nhw weithio yn ymarferol yn y byd sydd ohoni, yn ogystal â beth gellir ei wneud i liniaru ar yr hyn sydd wedi cael ei allyrru i’r atmosffer yn barod. Bydd y ddarlith yn gorffen wrth edrych ar yr hyn sydd wedi bod yn rhwystro newid rhag digwydd.

Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru

%d bloggers like this: